Lựa chọn mức vốn điều lệ khi thành lập công ty

Lựa chọn mức vốn điều lệ khi Thành lập công ty

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty. Như vậy vốn điều lệ là nguồn vốn kinh doanh của công ty do các thành viên hoặc cổ đông đóng góp. Mức vốn điều lệ phụ thuộc vào yêu cầu của lĩnh vực kinh doanh, quy mô kinh doanh, khả năng tài chính của các cổ đông, thành viên công ty.

Theo quy định về vốn điều lệ thì thành viên công ty TNHH phải góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty; không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại các điều 43, 44, 45 và 60 của Luật
Doanh nghiệp

Ý nghĩa của vốn điều lệ khi
Thành lập công ty:  
-   Là vốn đầu tư cho hoạt động của
Doanh nghiệp;
-  Là sự cam kết mức trách nhiệm vật chất của các thành viên với khách hàng, đối tác;
-  Là cơ sở để phân chia lợi nhuận cũng như rủi ro trong kinh doanh đối với các thành viên góp vốn.
-  Là những chính sách ưu đãi mà Nhà nước và chính quyền địa phương dành cho các Nhà đầu tư trong và ngoài nước khi triển khai thực hiện các Dự án đầu tư cụ thể tại mỗi địa bàn.

Vậy lựa chọn mức vốn điều lệ như thế nào: Khi lựa chọn mức vốn điệu lệ nhà đầu tư cần lưu ý những điểm như sau:
-    Đối với những ngành nghề mà pháp luật yêu cầu có vốn pháp định (mức vốn tối thiểu
Doanh nghiệp bắt buộc phải có tại thời điểm thực hiện việc đăng ký kinh doanh) thì mức vốn điều lệ không được thấp hơn mức vốn pháp định được quy định đối với ngành nghề kinh doanh đó;
-    Mức vốn điều lệ là còn là căn cứ để cơ quan quản lý thuế áp dụng bậc thuế môn bài hàng năm cho
Doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

Bậc 1: Vốn đăng ký trên 10 tỷ đồng, mức thuế môn bài của cả năm là 3.000.000 đồng.
Bậc 2: Vốn đăng ký từ 5 tỷ đến 10 tỷ đồng, mức thuế Môn bài cả năm là 2.000.000 đồng.
Bậc 3: Vốn đăng ký từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng, mức thuế Môn bài cả năm là 1.500.000 đồng.
Bậc 4: Vốn đăng ký dưới 2 tỷ đồng, mức thuế Môn bài cả năm là 1.000.000 đồng

DOWNLOAD: Tờ khai thông tin thành lập công ty